OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 KANOVERENIGING UITGEEST

DATUM en TIJDSTIP:  WOENSDAG 27 februari 2013 om 20.00 uur

LOCATIE: De Zwaan, UITGEEST

 

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter Henk Hoogerwerf
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
  • Presentielijst
  • Aanmelding jaarlijkse grote schoonmaak van de loods
  • Rooster bardienst en schoonmaak 2013
 4. Notulen van ALV 2012
 5. Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter en doorkijkje naar 2013.
 6. Verslag van:
  • Penningmeester (Gilbert Kuster), inclusief goedkeuring jaarrekening 2012 en voorstel contributie 2014
  • Secretaris (Jos Schimmelpennink)
  • Voorzitter vanuit verantwoordelijkheid van loodsbeheerder (Henk Hoogerwerf)
  • Lid bestuur verantwoordelijk voor (vaar)activiteiten (Maarten Wevers)
 7. Samenstelling Bestuur 2013
  • De secretaris treedt af conform rooster van aftreden en is niet herkiesbaar
  • De penningmeester treedt af conform rooster, maar is wel herkiesbaar
  • Bestuur roept geïnteresseerde kandidaten op zich te melden bij de secretaris (Mail:  schimmelpennink AT ziggo.nl) voor de 2 vacante bestuursfuncties
  • René van der Zwan heeft, als coördinator ligplaatsen, kenbaar gemaakt evt. bereid te zijn een bestuursfunctie te vervullen.
 8. KVU ‘er(s) van 2012
 9. KVU in 2014 25 jaar
  • KVU is opgericht in 1989 en bestaat dus in 2014 25 jaar.
  • Een aantal leden is al benaderd door het bestuur om een en ander voor te bereiden.
  • Leden kunnen zich melden om hier bij aan te sluiten.
  • Suggesties vanuit de ALV zijn meer dan welkom hoe invulling te geven aan dit jubileum.
 10. Wat verder ter tafel komt en sluiting

Download de vergader-documenten hieronder